Kjøpsvilkår

Salgs - og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre | Leveranse

Når du bestiller en vare på www.klatrefabrikken.no vil den bli pakket og sendt fra Klatrefabrikken Stavanger A/S, vanligvis innen 7 virkedager. 

Ved booking av kurs og andre events vil du motta en bekreftelse på e-post fra oss. 

Dersom det er tomt for en vare eller fullt på et kurs, henvend deg til oss på post@klatrefabrikken.no

 

Frakt
Vi sender varene med post. Kostnadene forbundet med frakt er 100 nok,-
Om ønskelig kan varene også hentes i våre lokaler på Mariero. 

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt i vår nettbutikk.

Personopplysninger

Klatrefabrikken Stavanger A/S behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register. 

 

Kortinformasjon

Når du handler hos Klatrefabrikken Stavanger A/S blir betalingen behandlet av Teller AS, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. 

Rutiner for retur av varer

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene ta kontakt med oss på post@klatrefabrikken.no
Alle eventer og kurs er bindende ved påmelding.Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Klatrefabrikken Stavanger A/S skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Klatrefabrikken vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). 

Angrerett

Dersom du skulle angre på ditt kjøp Hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til Angrerettloven har du noen plikter og rettigheter. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

 

Garanti

Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerloven. Du finner mer informasjon om garantien på din vare i produktbeskrivelsen.

 

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a).

Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant vi ikke har sendt deg feil vare (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).


Du har 14 dagers angrerett. 


Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av angreskjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

 

Angrefristens utgangspunkt
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f.
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e) bekreftelse av bestillingen.
Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

 

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen.

Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

 
Annet
Du mister Ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.


Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke eller lese mer på www.forbrukerradet.no

 

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål (post@klatrefabrikken.no). Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!